شورای عالی عواید راهکار جبران خسارت آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه را تأیید کرد

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که شورای عالی عواید در نخستین نشست خود راهکار جبران خسارت آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه را تأیید کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که این راهکار را امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری ارایه کرده است.

آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه زمستان سال گذشته به دلیل نشست یک تانکر گاز به وقوع پیوست.

شماری از تاجران ادعا می‌کنند که در این آتش‌سوزی ۱۲۵۴ موتر باربری‌شان به ارزش ۵۰ میلیون دالر امریکایی حریق شده است.

اولین نشست شورای عالی عواید تحت ریاست رییس جمهور غنی روز شنبه، اول جوزا برگزار شد.

ارگ ریاست جمهوری در مورد راهکار جبران خسارت آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه معلومات زیاد نداده است.

هدف از ایجاد شورای عالی عواید، هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها در راستای تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌ها به‌خاطر افزایش عواید گفته شده است. در اولین نشست این شورا به ادارات ذی‌ربط هدایت داده شده است تا در قسمت جبران خسارت برای متضررین آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه رسیده‌گی کنند.

ارگ ریاست جمهوری در مورد راهکار جبران خسارت آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه معلومات زیاد نداده است.

حدود سه هفته پیش در شمال کابل نیز آتش‌سوزی رخ داد. مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیش‌تر گفته بودند که حدود ۲۰۰ واسطه باربری و تانکرهای مواد نفتی در این آتش‌سوزی حریق شده است. به گفته این مسوولان، براساس گزارش‌های ابتدایی حدود ۲۰ میلیون دالر در نتیجه این آتش‌سوزی خساره وارد شده است.

متضرران این آتش‌سوزی از دولت افغانستان شکایت می‌کنند که خسارات آنان پرداخته نمی‌شود و هم‌چنان مصونیت آنان در شاهراه‌ها و داخل شهر جدی گرفته نمی‌شود.