Category: محک

بازگشت محک: در جستجوی تفکر انتقادی در عصر فریب رسانه‌ای

پس از یک وقفه‌ی طولانی، برنامه محکِ رادیو نوروز، دوباره نشر می‌گردد. در خلای یک نظام سیاسی مشروع و برنامه نظام‌مند فرهنگی-دولتی، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، بار دیگر برنامه‌‌ی محک را از دریچه‌ی کانال رادیو نوروز، به نشر می‌رساند. چنان‌که از نام رادیو نوروز پیداست، این رادیو مردمان و جمعیت‌های مختلف را از ایران تا […]