ریشه‌های اجتماعی بنیادگرایی دینی

قسمت بیست و چهارم برنامه آرگومان ریشه‌های اجتماعی بنیادگرایی دینی را کنکاش می کند. در این برنامه، خانم تمنا زریاب پریانی، روزنامه نگار و فعال مدنی، توضیح می دهند که بنیادگرایی دینی به خصوص به شکل طالبان در افغانستان چگونه نیرو گرفته است. درحالیکه برای ظهور بنیادگرایی دینی مانند طالبان می تواند دلایل سیاسی و تاریخی را ذکر کرد، از سوی دیگر می توان به عوامل اجتماعی مانند فقر، بی سوادی و تعصبات مذهبی را نیز اشاره کرد.

خانم زریاب پریانی معتقد هستند که علی الاصول طالبان قدرت خود را با زور و ارعاب مردم حفظ کرده است و نه با محبوبیت در بین مردم. پس به زعم ایشان راهکار در این است که مردم افغانستان نباید منتظر مذاکرات صلح و دیگر اقدامات از سوی دولت بمانند، بلکه خود بسیج شده و صدای اعتراض خود را علیه طالبان بلند کنند. پس اگر طالبان با رعب و وحشت و ترور وقت می گیرد، اعتراض مردم در خیابان و در سطح جامعه؛ این فضای رعب و وحشت را خواهد شکست. به این ترتیب، مخالفین طالبان نیز تنها نبوده و به سادگی هدف حملات تروریستی طالبان قرار نخواهند گرفت.