برچسب: لشکرکشی

لشکرکشی روس‌ها و جنگ افغانستان

فغانستان کشوری چند قومی با ویژگی موقعیت جغرافیایی خود از تنوع اقلیمی و فرهنگی و قومی برخوردار است، ویژگی‌هایی که اگر در مکان و موقعیتی جغرافیایی دیگری واقع می‌شد، می‌توانست از شرایطی دیگر و بهتر بهره‌مند شود.