آزادسازی یک دختر از بند آدم ربایان درغور

این دختر که چندی پیش در ولایت غور ربوده شده بود؛ با سعی و تلاش اداره محلی غور و بخش های مربوطه آزاد و به خانواده اش تسلیم داده شد.

ملکه دو ماه پیش در مسیر راه مکتب از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور ربوده شد و سپس به روستای مدرسه ی آن شهرمنتقل گردید.

به دنبال این رویداد؛ نهادهای مربوطه به شمول اداره ی امور زنان ولایت غور و بخش های امنیتی دست بکار شدند تا اینکه تازه این دختر را از بند آدم ربایان آزاد کردند.

با این حال محل دقیق آزاد کردن این دختر از دام ربایندگان به رسانه ها گفته نشده است.

آدم ربایی در ولایت غور تازگی ندارد اما رویدادی مشابه به این تا حال کمتر دیده شده است.