عدم حضور بعضی از ولسوال‌‌های هرات در محل کار

منبعی که نخواست نامش افشا شود در صحبت به رادیو نوروز می‌گوید که تعدادی از ولسوال‌های هرات ماه‌ها است که در محل کار شان حضور ندارد. به گفتۀ این منبع نا امنی‌ها در مسیر ولسوالی‌ها و نیز نا امن بودن خود این ولسوالی‌ها سبب شده تا این افراد نتواند به محل کارشان بروند. به عنوان نمونه، این منبع از ولسوالی فارسی این ولایت یاد آور می‌شود که در مدت شش ماه ادارۀ محلی هرات به دلیل ناامنی‌ها نتوانسه ولسوال این ولسوالی را به محل کارش بفرستد. منبع می‌گوید: «ادارۀ محلی هرات نتوانسته در شش ماه ولسوال فارسی هرات را به دلیل ناامنی به این ولسوالی بفرستد.»

هرچند این منبع از ولسوالی دیگری نام نمی‌برد که ولسوال آن در محل کارش به دلیل ناامنی‌ها حضور نمی‌یابد، اما می‌گوید تقریبا نیمی از ولسوال‌ها به دلیل نا امنی‌ها نمی‌توانند بیشتر مواقع در محل کارشان باشند. در همین حال عبدالرزاق قاری‌زاده کارشناس ولسوالی‌های مقام ولایت هرات، عدم حضور ولسوال‌ها در محل کار شان را رد می‌کند، اما به گفتۀ او زمانی که یک تعداد از ولسوال‌ها به شهر هرات می‌آیند ادارۀ محلی به دلیل ناامن بودن مسیر ولسوالی‌ها نمی‌تواند ولسوال را به موقع به محل کارش برساند. او می‌گوید: «ولسوالی‌هایی که در فاصلۀ دور تر از شهر هرات داریم وقتی که ولسوال ما از ولسوالی به داخل شهر می‌آید چه بخواهیم یا نخواهیم تا دوباره پلان می‌شود و آن ولسوال به ادارۀ خودش مراجعه می‌کند، یک مدت طول می‌کشد.»

در همین حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید به جز دو ولسوالی پشت‌کوه و زیر‌کوه که به دلیل نداشتن عمارت اداری در داخل شهر است، بقیۀ ولسوال‌ها مجبور و مکلف اند در محل کار شان باشند و به مردم ارایۀ خدمات کنند و لسوال‌هایی که در محل کار شان حاضر نشوند با آنان برخورد خواهند شد. به گفتۀ آقای فرهاد: «به استثنای دو ولسوالی که به دلیل نداشتن ساختمان اداری ولسوال‌های شان در شهر هرات به سر می‌برند تمام ولسوال‌ها موظف و مکلف اند در محل کار شان حاضر باشند و خدمات  به شهروندان عرضه کنند.»

 از سوی دیگر آقای قاری‌زاده می‌پذیرد که در چند ولسوالی هرات بعضی از مراکز اداری فعال نیست و این اداره‌ها در مرکز شهر هرات موقعیت دارد و خدمات ارایه می‌کند. به گفتۀ آقای قاری‌زاده ولسوالی‌های زیرکوه، پشت‌کوه، زاول و کوه‌زور مراکز ثبت احوال نفوس ندارند و مراکز ثبت و احوال نفوس آن در شهر هرات است و تا هنوز ادارۀ محلی هرات برنامه‌یی برای انتقال این مراکز به آن ولسوالی‌ها روی دست ندارند.

یکی دیگر از چالش‌های اهالی ولسوالی‌های هرات فعال نبودن مراکز قضایی در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت است. این موضوع را که آقای قاری‌زاده نیز می پذیرد. به گفتۀ قاری‌زاده در این ولسوالی‌ها به دلیل نبود امنیت، امکان انتقال قضات از طریق زمین امکان پذیر نیست. او می‌گوید: «ولسوالی‌های گلران، کشک کهنه، اوبه و فارسی ولسوالی‌های هستند که برای فعلا قضات آنان در مرکز شهر فعالیت دارند و مردم به اینجا مراجعه می‌کنند.»

هرات از جملۀ آن ولایت‌های کشور است که در چند سال اخیر، شاهد افزایش ناامنی‌ها بوده است، ناامنی‌هایی که در کنار مشکلات دیگر سبب شده تا فعالیت بعضی از مراکز اداری ولسوالی‌های این ولایت، نتواند به گونۀ عادی به کارش ادامه دهد.