گذشته و آینده ناسیونالیسم

آقای فرشاد، دوستی پور فعال سیاسی میهمان قسمت بیست و سوم برنامه آرگومان هستند و درباره عروج ناسیونالیسم به ما توضیحاتی می دهند. ناسیونالیسم به عنوان یک حس وطن پرستی و ایدئولوژی، چگونه ظهور کرد و با گسترش جهانی سازی، چه آینده ای در انتظار ناسیونالیسم است؟

آقای دوستی پور با نگاه به منطقه، نشان می دهد که ناسیونالیسم عمدتا مبتنی است بر یک ساخت هویت تاریخی از یک ملت. با اینکه چنین هویت صلب و منسجمی در گذشته وجود نداشته است، ناسیونالیسم تلاش می کند برای دولت-ملت های جدید یک گذشته با شکوه و یک هویت منسجم بسازد. یکی از شروط این هویت سازی، حذف تکثر ها و هویت ها و فرهنگ های دیگر است و به این ترتیب ناسیونالیسم مستعد سرکوب فرهنگی است. در حالت افراطی تر، این ناسیونالیسم می تواند به توسعه طلبی عرضی نیز بیانجامد.
در ادامه آقای دوستی پور درباره آینده ناسیونالیسم ابراز نظر کرده و معتقد است که در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در خاورمیانه و آفریقا، ایدئولوژی ناسیونالیستی همچنان نقش پررنگی خواهد داشت و به خاطر مناقشات مرزی، خطر جنگ های ناسیونالیستی بر این مناطق سایه افکن شده است.