برچسب: چگونه

سربازی چیست و چگونه باید سرباز استخدام کنیم؟

در روز سرباز قرار داریم و خواستم به این بهانه کوتاه مطلبی به خاطر ارج‌گذاری به این مقام مقدس تحت عنوان سرباز داشته باشم. همان طوری که از نامش پیدا است سرباز یعنی شخصی که به خاطر کشور و مردمش سر را فدا می‌کند. سرباز و سربازها هستند که ساختار ارتش‌ها را در تمام کشور های جهان و در مسیر تاریخ ایجاد کرده اند.