برچسب: پارلمان

پارلمان؛ اصلاح‌گری مشروع بودجه، موقت‌خواهی ناموجه

پارلمان و حکومت بر سر بودجۀ سال ۱۴۰۰ وارد تقابل بی‌سابقه شده اند. پس از رای اعتماد قانون‌گذاران به نامزدوزیران حکومت، تصور می‌شد که ارگ جمع کلانی از نماینده‌گان پارلمان را با خود دارد و در صورت نیاز از آنان استفاده می‌کند، اما رد مکرر بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که میر رحمان رحمانی بیشتر وکیلانی را که در انتخابات درونی مجلس برای گزینش رییس پارلمان، به او رای داده بودند، هنوز با خود دارد و این جمع مستقلانه عمل می‌کند.