برچسب: هفت ثور

چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

 در پادشاه‌گردشی‌های تاریخی، جای پادشاه را یک امیرزادۀ دیگر از همان خاندان یا خاندان دیگر می‌گرفت، ولی کودتای هفت کل منازعۀ سنتی قدرت را دگرگون کرد و یک حزب سیاسی را روی کارآورد.

چرا تحول هشت ثور ناکام شد؟

هشتم ثور از منظرهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دکترانوارالحق احدی وزیر زراعت کنونی و رییس پیشین حزب افغان ملت در دهۀ ۹۰ میلادی مقاله‌یی نوشت و در آن تغییر روابط تباری در مناسبات قدرت افغانستان را پیامد بسیار مهم تحول هشت ثور خواند.

چرا کودتای هفت ثور کامیاب نبود؟

هفت ثور سال ۱۳۵۷ تحول مهم در تاریخ سیاسی افغانستان است که جنگ چهل سال اخیر را کلید زد. این رویداد حزب دمکراتیک خلق را به قدرت رساند. حزب دمکراتیک خلق افغانستان، سازمان سیاسی طرف‌دار شوروی، داعیۀ رشد اقتصادی و ترقی اجتماعی بر مبنای الگوی روسی توسعه داشت.

هفت و هشت کردن در ماه ثور

در هرات « هفت و هشت کردن» در زبان عام به معنای جدل لفظی بی حاصل داشتن است . نمی‌دانم این زبان‌زد در دیگر جاهای کشور نیز رواج دارد و یا نه اما چیزی که رواج دارد، جدال قدیمی میان هفت ثوری‌ها و هشت ثوری‌هاست.