برچسب: نقش

نقش غرب در هجوم ارتش سرخ به افغانستان

هم‌زمان به ششم جدی ١٣٩٩، چهل و يك سال از هجوم ارتش سرخ به افغانستان می‌گذرد. در اين مطلب، كاوشی مختصر براي دستيابی به اين پاسخ هستم كه نقش ايالات متحده‌ی امريكا و غرب در كشانيدن ارتش سرخ به افغانستان در كجای اين رويداد مهم و تاريخی قرار داشته است .