برچسب: مولفان

کتاب فولکلور تاجیکان افغانستان

تاجیکستان امروزی به همراه بخش شمالی افغانستان امروزین و بخش شمال شرقی ایران امروز، در روزگاران گذشته، منطقۀ «خراسان بزرگ» را تشکیل می‌­داده ­اند.