Tag: مهاجرت

دربارۀ یهودیان افغانستان

یهودیان افغانستان ادعا دارند که آنان از بازمانده‌گان نخستین موج مهاجرت یهودیان در دورۀ آشوری، معروف به تبعید بابل (720 قبل از میلاد) اند. اما در این‌باره به جز اشاره‌های مبهم تورات سند معتبری وجود ندارد.

آخرین یهودی افغانستان، عزم ترک وطن کرده است

زابلون سیمینتوف 61 ساله، تنها یهودی افغانستان است. وی بار فراق خانواده خویش را به دوش کشیده و طی جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کرده است تا در سرزمین خود بماند. روزگار کنون طور دیگری ورق خورده است و سیمینتوف با خروج نیروهای غربی از افغانستان و تلاش‌های جاری صلح برای آوردن صلح […]