برچسب: منصور عباس

اسراییل در انتظار منصور عباس

 یک هفته پس از بن‌بست انتخاباتی و  شکسته‌شدن تابوها و پیمان‌ها، حزب دست‌راستی لیکود چشم به رهبران حزب کوچک مسلمانی دوخته است که می‌تواند ماهیت حکومت بعدی اسراییل را تعیین کند. اسراییل حتا یک هفته بعد از بن‌بست انتخاباتی دیگر، اکنون منتظر اظهار نظرهای محافظه‌کارانۀ سیاسیون اسلامی است تا نخست‌وزیر بعدی و ماهیت حکومت بعدی خود را تعیین کند. منصور […]