برچسب: معترضان

قرقیزستان؛ میان بیم و امید

هر حزب باید دست کم هفت درصد آرا را بدست آورد تا به پارلمان راه یابد. روز دوشنبه نتایج ابتدایی نشان داد که تنها چهار حزب توانسته بودند به این تعداد رای دست یابند.