برچسب: معارف

غنی: میلیاردها دالر در پنج اداره دولتی بدون استفاده مانده است

رییس جمهور غنی می‌گوید که در پنج اداره‌ی دولتی میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت بدون استفاده مانده است.
آقای غنی از این اداره‌ها نام نبرد، ولی گفت که بندانداختن میلیاردها دالر توسط این ادارات قابل‌قبول نیست.

رییس جمهور تاکید کرد، هر اداره‌ای که پس از این بودجه‌ی‌شان را مصرف کرده نتوانند و هم‌چنان مصارف ادارات در ساختار تعهدات‌شان در یک سال انجام نشود، بودجه‌ی این ادارات به سایر ادارات انتقال می‌شود.