برچسب: مشاهیر

مولوی از کجاست؟

از این‌رو ملت‌هایی که دارای این جنبه‌های مشترک اند، از دو جنبه می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.