برچسب: مسعود غزنوی

انعکاس شیوه‌ی دولت‌داری خوب در «قوتادغوبیلیک»

در اواخر قرن چهارم و سده پنجم هجری در منطقه‌ی ما سه دولت بزرگ حکم‌رانی می‌کردند، دولت سامانی، دولت غزنوی و دولت قره‌خانی. در مورد دولت‌های سامانی و غزنوی پژوهش‌های زیادی از جانب دانشمندان ما و محققین خارجی صورت گرفته است.