Tag: محمداشرف غنی

پیامبران ناحق جمهوریت

آقای اشرف غنی در دیدار پسین خود با شماری از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری، گفته است «برپایی حکومت موقت تنها با خارج کردن جنازۀ او از ارگ ممکن است.»