Tag: قصۀ نوروزی

قصۀ نوروزی شهزاده حسینا

شهزاده حسینا قصه‌یی است که نسل‌های مختلف در هرات آن را با روایت‌های مختلف شنیده اند. سال‌های سال کست، فیته یا نوار قصۀ شهزاده حسینا در هرات دست به دست شده وشنیده شد است.