برچسب: فساد

افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد

براساس سندی که رادیو نوروز به آن دسته یافته است، نشان می‌دهد که دولت افغانستان در جریان بیست سال گذشته در مجموع ۱۱۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی از هفت نهاد‌ بین‌المللی و دو کشور خارجی قرضه دریافت کرده است.