برچسب: غرب

خودشیفته‌گی فرهنگی عرب

کشورهای نفت‌خیز و پول‌دار جهان عرب، در زمینۀ تحصیلی و تحقیقات علمی شناخته شده نیستند، اما خودشیفته‌گی آنان  حد و مرز ندارد. امارات متحدۀ عرب نمایندۀ این گرایش است.

نقش غرب در هجوم ارتش سرخ به افغانستان

هم‌زمان به ششم جدی ١٣٩٩، چهل و يك سال از هجوم ارتش سرخ به افغانستان می‌گذرد. در اين مطلب، كاوشی مختصر براي دستيابی به اين پاسخ هستم كه نقش ايالات متحده‌ی امريكا و غرب در كشانيدن ارتش سرخ به افغانستان در كجای اين رويداد مهم و تاريخی قرار داشته است .