برچسب: عالمان مشهور

پرتیراژترین کتاب سال 2020 تاجیکستان

تاریخ هر جامعه و هر ملتی  تفکر و شعور آن ملت را نشان می‌­دهد که در  مسیر  زمان و تجربۀ روزگار حاصل می‌­شود. نتیجۀ چنین شعور و تفکر را ما می­‌توانیم در فرهنگ، اقتصاد، ادبیات، هنر و رفتار هر جامعه در مسیر تاریخ آن جامعه  ببینیم. تفکر و شعور هر جامعه در طول تاریخ که انسانیت و مدنیت در محور و مرکز اصلی آن قرار داشته باشد، همیشه  ماندگار است.