برچسب: شوروی

لشکرکشی روس‌ها و جنگ افغانستان

فغانستان کشوری چند قومی با ویژگی موقعیت جغرافیایی خود از تنوع اقلیمی و فرهنگی و قومی برخوردار است، ویژگی‌هایی که اگر در مکان و موقعیتی جغرافیایی دیگری واقع می‌شد، می‌توانست از شرایطی دیگر و بهتر بهره‌مند شود.

نقش غرب در هجوم ارتش سرخ به افغانستان

هم‌زمان به ششم جدی ١٣٩٩، چهل و يك سال از هجوم ارتش سرخ به افغانستان می‌گذرد. در اين مطلب، كاوشی مختصر براي دستيابی به اين پاسخ هستم كه نقش ايالات متحده‌ی امريكا و غرب در كشانيدن ارتش سرخ به افغانستان در كجای اين رويداد مهم و تاريخی قرار داشته است .