برچسب: سینمای تاجیک

سینمای تاجیک 90 ساله شد

در زمان شوروی صنعت فیلم یکی از صنعت‌های مهم و تاثیرگزارترین صنعت شمرده می‌شد. حتا از زبان لنین در سال 1923 در مجلۀ «پرالیتکینا  »  تاکید بر اهمیت داشتن صنعت سینما و نقش آن در رشد دولت یاد شده است.