Tag: سیاست و فرهنگ

موسیقی محلی لوگری و شاه‌ مهره‌هایش

موسیقی لوگری ریتمِ تندی دارد ضرب و ملودی آن در اجرای یک قطعه توسط نوازنده‌ها خیلی زود تغییر کرده، تنوع ایجاد می‌کند و به همین خاطر استاد عبدالوهاب مددی این موسیقی را موسیقی رقص افغانستانی نامیده است.

آیا تیمور فرزند چنگیز بود؟

بنیان‌گذار این دودمان تیمور بود که می‌کوشید خود را به خاندان چنگیز و میراث او منسوب کند. تیمور امپراتوری گسترده و قلمرو سترگی را ایجاد کرد. او سرزمین ماوراءالنهر (ترکمنستان، ازبیکستان و تاجیکستان) را به جایگاهی رساند که تا آن زمان هیچگاه بدان سطح نرسیده‌بود. او مرزهای خود را نخست در سرتاسر آسیای میانه، سپس […]