برچسب: سنایی

ما از پی سنایی و عطار آمدیم

سبک نوشتاری عطار نیز از عوامل تاثیر گذاری شعر و نثرش به حساب می‌آید. او به زبان ساده و در عین حال گیرا می‌نوشت. از هرگونه پیچیده‌گویی پرهیز می‌کرد و سعی بر آن داشت تا سخنی ساده اما مانا و تاثیر گذار بگوید. سادگی کلام و شعر او همانند سادگی روش و شیوۀ زندگی عارفانۀ او بود و به همین دلیل حکایت از یک‌سویی و یگانگی اندیشه و عمل او داشت.