برچسب: زبان‌های مختلف

از دوشنبه تا هندوستان

با وجود رایج بودن زبان­‌های مختلف و معتدد در کشور افسانه­‌ای هندوستان و جایگزین شدن زبان انگلیسی به جای زبان فارسی باز هم مردم هندوستان شیفتۀ زبان فارسی هستند.