برچسب: روزسرباز

سرباز روایتی از شهامت تا شهادت

پیش از آن که به روز سرباز بپردازم؛ می‌خواهم تعریف واضحی از سرباز ارائه دهم. سرباز از نظر من مفهومی از فداکاری و از خودگذری افرادی است که در راه دفاع از مردم، سرزمین و ارزش‌های خود در برابر هر نوع تجاوز بیگانه و عمال بیگانه‌پرور ایستادگی می‌کنند، سر می بازند و جان می‌فِشانند.