برچسب: جهانی‌سازی

آنچه کرونا به ما آموخت

تجربۀ شیوع بیماری کرونا، به یک دلیل آشکار با گذشته متفاوت است و بیشتر یک تصویر آخرالزمانی را برای ما ترسیم می‌کند