برچسب: جستار

تأملی بر فدرالیسم در افغانستان

شاید نخستین سوالی که در باب فدرالیسم ذهن ما را درگیر کند، این باشد که، ما برای دست یافتن به کدام اهداف فدرالیسم را به یاری می‌طلبیم و یا برای حل کدام مشکلات ملی فدرالیسم را راهکار مناسبِ می‌دانیم.

مولانا و صلح اجتماعی

مدارا و تحمل گاهی شکلی است و گاهی محتوایی. اگر شخصی یا جماعتی معتقد باشند تمام حقیقت‌ها در دست آن‌هاست و دیگران را باطل بدانند، اما بگویند از باب اضطرار و ناچاری دیگران را تحمل می‌کنیم