برچسب: جریان اصلی

نظریه‌های توطئه تا چه حد جدی هستند؟

پانزده درصد از مردم آمریکا به وجود یک فرقه‌ی مخفی قدیمی به نام ایلومیناتی‌ها (illuminatie) باور دارند که دنیا را با توطئه و تبانی اداره کرده و مطابق نقشه‌ی خود پیش می‌برند.