برچسب: جایگاه جهانی

ریشه‌های منازعۀ در افغانستان

افغانستان کنونی در بستر رقابت‌های توسعه‌طلبانۀ بریتانیای عصر استعمار و روسیۀ تزاری در قرن نُزده شکل گرفت. این کشور در ربع آخر قرن بیست به پرتگاه یک جنگ ویرانگر و مرگبار افتاد.