برچسب: تراجنسی

رنج و رقص قانونی صبور

خود را یک تراجنسی می داند و این بخش قصه‌ی زنده‌گی‌اش توام با عشق به زنده‌گی و رنج‌های پیوسته‌ای است که بر او تحمیل شده است.