برچسب: تبعیض

آخرین یهودی افغانستان، عزم ترک وطن کرده است

زابلون سیمینتوف 61 ساله، تنها یهودی افغانستان است. وی بار فراق خانواده خویش را به دوش کشیده و طی جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کرده است تا در سرزمین خود بماند. روزگار کنون طور دیگری ورق خورده است و سیمینتوف با خروج نیروهای غربی از افغانستان و تلاش‌های جاری صلح برای آوردن صلح […]