Tag: امپراتوری تیمور

آیا تیمور فرزند چنگیز بود؟

بنیان‌گذار این دودمان تیمور بود که می‌کوشید خود را به خاندان چنگیز و میراث او منسوب کند. تیمور امپراتوری گسترده و قلمرو سترگی را ایجاد کرد. او سرزمین ماوراءالنهر (ترکمنستان، ازبیکستان و تاجیکستان) را به جایگاهی رساند که تا آن زمان هیچگاه بدان سطح نرسیده‌بود. او مرزهای خود را نخست در سرتاسر آسیای میانه، سپس […]