برچسب: ادبیات دوست

استاد زریاب حامی فرهنگ تاجیکان

بازهم غروب خورشید دیگر که روشنایی­‌اش فراتر از مرزهای جغرافیای خود رفته و دل هزاران هنردوست و ادب‌دوست را تسخیر کرده بود.  نام استاد اعظم رهنورد زریاب، داستان‌نویس مطرح  افغانستان برای ادیبان، شاعران و اکثر مردم جغرافیای فارسی زبان بسیار آشناست.