اخبار روز

زنان نگران تبعیض در دریافت واکسن کرونا هستند

تبعیض در مقابل زنان در تقریبا همه عرصه‌های زندگی، از جمله در خانواده، جامعه و در کار مسلکی یک موضوع شناخته شده است. از این رو، نگرانی زنان از امکان تبعیض در دریافت واکسن نیز یک مسئله جدی است.