برنامه‌ی محک | چه درس‌های از مشی مصالحه ملی داکتر نجیب می توان آموخت؟ مهمانان: صدیق الله توحیدی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران ویدا مهران، کارشناس مسائل امنیت و منازعه