افزایش ۳۷ درصدی کشت کوکنار در افغانستان

یک سروی اداره ملی احصاییه و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال ۱۳۹۸،‌ سی‌ و‌ هفت درصد افزایش یافته است.

بر بنیاد نتایج این سروی، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۴ هزار هکتار زمین در کشور تحت کشت کوکنار قرار گرفته و حاصل آن شش هزار و ۳۰۰ تُن بوده است.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که این سروی با استفاده از تکنالوژی ریموت سینسینگ و معاصرترین مودل‌های احصاییه‌ای انجام شده و نتایج آن از دقت بلند برخوردار است.