دسته: اندیشکده

ریشه‌های اجتماعی بنیادگرایی دینی

قسمت بیست و چهارم برنامه آرگومان ریشه های اجتماعی بنیادگرایی دینی را کنکاش می کند. در این برنامه، خانم تمنا زریاب پریانی، روزنامه نگار و فعال مدنی، توضیح می دهند که بنیادگرایی دینی به خصوص به شکل طالبان در افغانستان چگونه نیرو گرفته است.

دیکتاتوری خردمندانه یا دموکراسی تحمیلی؟

آیا دیکتاتور خردمند می‌تواند افغانستان را به سمت توسعه ببرد؟ تجربه‌‌ی حکومت‌های استبدادی افغانستان در صد سال اخیر چه درسی برای ما دارند؟ و آیا اصلا ظهور یک دیکتاتور خردمند و ملی‌گرا از جامعه‌‌ای چونان افغانستان ممکن است؟

تأملی بر فدرالیسم در افغانستان

شاید نخستین سوالی که در باب فدرالیسم ذهن ما را درگیر کند، این باشد که، ما برای دست یافتن به کدام اهداف فدرالیسم را به یاری می‌طلبیم و یا برای حل کدام مشکلات ملی فدرالیسم را راهکار مناسبِ می‌دانیم.

گذشته و آینده ناسیونالیسم

آقای فرشاد، دوستی پور فعال سیاسی میهمان قسمت بیست و سوم برنامه آرگومان هستند و درباره عروج ناسیونالیسم به ما توضیحاتی می دهند. ناسیونالیسم به عنوان یک حس وطن پرستی و ایدئولوژی، چگونه ظهور کرد و با گسترش جهانی سازی، چه آینده ای در انتظار ناسیونالیسم است؟

در جستجوی افغانستانی بی‌طرف به شیوۀ سویس

برای دست‌یابی به بی‌طرفی تمام طرف‌های درگیر و احزاب سیاسی باید اطمینان بدهند که افغانستان و عوامل محلی آن در نزاع و تضاد بین همسایگان خود – مثلاً نزاع بین پاکستان و هند یا چین و هند – بی‌طرف خواهد بود.