سکوت جمعی در برابر فجایع افغانستان: مرور روزنامه‌های امروز ایران

طالبان جنبشی است متشکل از نیروهای عمدا  قبایل جنوب افغانستان که از لحاظ فکری خارج از مرزهای این کشور تغذیه می‌شود. تفکر مذهبی-سیاسی کنونی طالبان ریشه در اندیشه‌های اسلامی شناخته شده در داخل جامعه افغانستان ندارد.

نقش پر ابهام چین در افغانستان

چین برای حل سیاسی جنگ افغانستان، نقش فعالی ایفا نمی‌کند. عده‌یی به این باور اند که پای جنگ سرد جدید میان چین و امریکا سال‌ها قبل به افغانستان کشیده شده است.