نگرانی ایران و چین از تسلط طالبان: مرور روزنامه‌های ایران

روزنامه‌های امروز چاپ ایران، به موضوعات مختلف افغانستان پرداخته است. روزنامه آرمان ملی تحت عنوان «ایران و تحولات اخیر افغانستان» روزنامه ایران با تیتر «نخبگان افغانستان توطئه دشمنان را نام می‌گذارند» و روزنامه ابتکار با عنوان «پیشروی طالبان تا مرز چین» مطلب منتشر کرده است.