تبعات جنگ افغانستان برای منطقه: مروری بر روزنامه‌های چاپ ایران

روزنامه‌های امروز چاپ ایران به جنگ افغانستان و تبعات آن برای کشورهای منطقه پرداخته‌اند.

روزنامه ابتکار با این سرمقاله آغاز کرده است « تبعات احتمالی سقوط افغانستان» سرمقاله نویس ابتکار در ادامه نگاشته است، چین و روسیه،  نگرانی های مشابهی در مورد اوج گیری قدرت طالبان در افغانستان دارد. ظهور مجدد طالبان در افغانستان، عالوه بر اینکه تا حدی ابتکار مشهور دولت چین با عنوان یک کمربند، یک راه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند تا حد زیادی موجب تقویت برخی گروه های افراطی در مرز های غربی چین نیز شود که این مساله خود تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی چین است.

سرمقاله نویس در آخر می‌نویسد، افغانستان در شرایط کنونی، چشم انداز مفرط، مهاجرت گسترده، ِ خیلی زود به منبعی از فقر و بی ثباتی در منطقه تبدیل خواهد شد، به یک چالش و نگرانی اصلی برای همگان تبدیل شده است. با این حال کشور های آسیای مرکزی، در تاثیرپذیری از تحوالت میدانی افغانستان  در خط مقدم قرار خواهد داشت.

روزنامه آفتاب در عنوان خود نوشته است «در طولانی مدت افغان ها و چینی ها دچار مشکل خواهند شد». سرمقاله نویس نوشته است، اگر چینی ها برای سرمایه گذاری در افغانستان اقدام کنند قطعا موفق خواهند بود اما در طولانی مدت افغان ها و چینی ها دچار مشکل خواهند شد.

 در پایــان سرمقاله نویس اشــاره می‌کند که نگاه  از غرب به شــرق همان طورکه در ایران جواب نداد در افغانستان هم جواب نخواهد داد. اما چون در افغانستان مشکالت اقتصادی بسیار بیشتر و عمیق تر از ایران است ممکن اســت برای مدتی این وضعیت ادامه پیدا کند ولی برای طولانی مدت این دچار مشــکل خواهد شد.

افغانستان اکنون گرفتار مهاجرت روستایی ها به شهرها است یعنی حاشیه نشینی در افغانستان به ســرعت در حال توسعه است. در ادوار گذشته نگاه غرب گرایانه در افغانســتان ریشه گرفته اما چینی ها به این موضوع بی‌اعتماد هستند و نمی‌خواهند با آدم هایی رو به رو شوند که انتظارات توسعه سیاسی داشــته باشند.

روزنامه جمهوری سلامی سرمقاله خود را با این تیتر آغاز کرده است «زنان افغانستان برای مقابله با طلبان مسلح شدند» سرمقاله نویس در ادامه می‌نویسدکه زنان افغان با به یادآوردن روزهای تلخ و وحشتناک حکومت طالبان برای خود و خانواده های شان نمی‌خواهند تاریخ باردیگر تکرار شود.

نویسنده در ادامه نگاشته است که زنان افغان در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان در حالی علیه طالبان در جاده ها مسلحانه تظاهرات می‌کنند که شبه نظامیان گروه تروریست طالبان در سراسر افغانستان با به راه انداختن رعب و وحشت، مناطقی زیادی به تصرف خود درآوردند.